کلمات قصار از زبان گهربار باب علم النبی آقا امام علی( علیه السلام)

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت علی علیه السلام میفرمایند:

– ترس آفت است

ـ هوس آفت خردهاست

ـ آفت ایمان شرك است

ـ آفت یقین شك است

ـ آفت نعمتها ناسپاسى است

ـ آفت طاعت نافرمانى كردن است

ـ آفت بزرگ زادگى تكبر است

ـ آفت هوشمندى حیله گرى است

ـ آفت عبادت ریاست

ـ آفت سخاوت منت گذارى است

ـ آفت دین بدگمانى است

ـ آفت خرد پیروى از خواهشهاى نفسانى است

ـ آفت بلندپایگى موانع قضا و قدر است

ـ آفت نفس شیفتگى به دنیاست

ـ آفت مشورت درهم شكستن آرااست

ـ آفت شاهان بدرفتارى است

ـ آفت وزیران بدسگالى است

ـ آفت دانشمندان جاه طلبى است

ـ آفت زمامداران بى سیاستى است

ـ آفت ارتش سرپیچى از فرماندهان است

ـ آفت ریاضت كشیدن چیره شدن عادت است

ـ آفت رعیت نافرمانى كردن است

ـ آفت پارسایى كمى قناعت است

ـ آفت قاضیان طمع است

ـ آفت اشخاص عادل كمى پارسایى است

ـ آفت (شخص ) شجاع از دست دادن دوراندیشى و احتیاط است

ـ آفت قدرتمند ناتوان شمردن دشمن است

ـ آفت بردبارى خوارى است

ـ آفت بخشش معطل كردن است

ـ آفت صرفه جویى بخل است

ـ آفت هیبت و شكوه شوخى است

ـ آفت جستن موفق نشدن است

ـ آفت كشوردارى سستى در حمایت از كشور است

ـ آفت پیمانها رعایت نكردن آنهاست

ـ آفت ریاست , فخر فروشى است

ـ آفت بازگو كردن (حدیث یا هر سخنى ) دروغ نقل كردن است

ـ آفت علم , عمل نكردن بدان است

ـ آفت عمل نداشتن خلوص است

ـ آفت بخشندگى نادارى است

ـ آفت توده مردم عالم بدكردار است

ـ آفت دادگرى ستمگر زورمند است

ـ آفت آبادانى ستمگرى فرمانرواست

ـ آفت قدرت خوددارى از نیكوكارى است

ـ آفت خرد, خودپسندى است

ـ آفت سخن , دروغ گفتن است

ـ آفت كارها ناتوانى كارگزاران است

ـ آفت آرزوها رسیدن اجلهاست

ـ آفت وفادارى , پیمان شكنى و بدعهدى است

ـ آفت دوراندیشى , كار از كار گذشتن است

ـ آفت امانت , خیانت است

ـ آفت فقیهان ناخویشتندارى (از بدیها) است

ـ آفت بخشش , ولخرجى است

ـ آفت معاش , سؤ مدیریت است

ـ آفت سخن گفتن , پرگویى است

ـ آفت توانگرى زفتى است

ـ آفت آرزو, اجل است

ـ آفت نیكى همدم بد است

ـ آفت قدرت , ستمگرى و سركشى است

ـ سرآمد آفتها شیفتگى به لذتها (وخوشگذرانى ) است

ـ بدترین آفت خرد, خود بزرگ بینى است

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن عدوهم

Dit bericht is geplaatst in دسته‌بندی نشده. Bookmark de permalink.