کلمات قصار از زبان گهربار باب علم النبی آقا امام علی( علیه السلام)

کلام امام علی علیه السلام

نوشته شده توسط: Abu-Mehdi

نشر شده در: 07-09-2012

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت علی علیه السلام میفرمایند:

– ترس آفت است

ـ هوس آفت خردهاست

ـ آفت ایمان شرك است

ـ آفت یقین شك است

ـ آفت نعمتها ناسپاسى است

ـ آفت طاعت نافرمانى كردن است

ـ آفت بزرگ زادگى تكبر است

ـ آفت هوشمندى حیله گرى است

ـ آفت عبادت ریاست

ـ آفت سخاوت منت گذارى است

ـ آفت دین بدگمانى است

ـ آفت خرد پیروى از خواهشهاى نفسانى است

ـ آفت بلندپایگى موانع قضا و قدر است

ـ آفت نفس شیفتگى به دنیاست

ـ آفت مشورت درهم شكستن آرااست

ـ آفت شاهان بدرفتارى است

ـ آفت وزیران بدسگالى است

ـ آفت دانشمندان جاه طلبى است

ـ آفت زمامداران بى سیاستى است

ـ آفت ارتش سرپیچى از فرماندهان است

ـ آفت ریاضت كشیدن چیره شدن عادت است

ـ آفت رعیت نافرمانى كردن است

ـ آفت پارسایى كمى قناعت است

ـ آفت قاضیان طمع است

ـ آفت اشخاص عادل كمى پارسایى است

ـ آفت (شخص ) شجاع از دست دادن دوراندیشى و احتیاط است

ـ آفت قدرتمند ناتوان شمردن دشمن است

ـ آفت بردبارى خوارى است

ـ آفت بخشش معطل كردن است

ـ آفت صرفه جویى بخل است

ـ آفت هیبت و شكوه شوخى است

ـ آفت جستن موفق نشدن است

ـ آفت كشوردارى سستى در حمایت از كشور است

ـ آفت پیمانها رعایت نكردن آنهاست

ـ آفت ریاست , فخر فروشى است

ـ آفت بازگو كردن (حدیث یا هر سخنى ) دروغ نقل كردن است

ـ آفت علم , عمل نكردن بدان است

ـ آفت عمل نداشتن خلوص است

ـ آفت بخشندگى نادارى است

ـ آفت توده مردم عالم بدكردار است

ـ آفت دادگرى ستمگر زورمند است

ـ آفت آبادانى ستمگرى فرمانرواست

ـ آفت قدرت خوددارى از نیكوكارى است

ـ آفت خرد, خودپسندى است

ـ آفت سخن , دروغ گفتن است

ـ آفت كارها ناتوانى كارگزاران است

ـ آفت آرزوها رسیدن اجلهاست

ـ آفت وفادارى , پیمان شكنى و بدعهدى است

ـ آفت دوراندیشى , كار از كار گذشتن است

ـ آفت امانت , خیانت است

ـ آفت فقیهان ناخویشتندارى (از بدیها) است

ـ آفت بخشش , ولخرجى است

ـ آفت معاش , سؤ مدیریت است

ـ آفت سخن گفتن , پرگویى است

ـ آفت توانگرى زفتى است

ـ آفت آرزو, اجل است

ـ آفت نیكى همدم بد است

ـ آفت قدرت , ستمگرى و سركشى است

ـ سرآمد آفتها شیفتگى به لذتها (وخوشگذرانى ) است

ـ بدترین آفت خرد, خود بزرگ بینى است

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن عدوهم

پست های از این دست

رحلت نبی اکرم (ص)

رحلت نبی اکرم (ص)

سلام بر تو اي فرستاده خوبي ها، اي مهربانترين فرشته خاک. تو از ملکوت آسمان به زمين فرا خوانده شدي تا انسان را با معناي...

read more

0 Comments