غم شر یکی و مسا عدت با قربا نیان در بدخشا ن

نوشته شده توسط: Abu-Mehdi

نشر شده در: 08-05-2014

غم شر یکی و مسا عدت با قربا نیان و بیجا شدگا ن سیل و را نش زمین در بدخشا ن!غم شر یکی و مسا عدت با قربا نیان و بیجا شدگا ن سیل و را نش زمین در بدخشا ن!غم شر یکی و مسا عدت با قربا نیان و بیجا شدگا ن سیل و را نش زمین در

پست های از این دست

0 Comments